info@jazykyporiadne.sk

2022 © jazykyporiadne.sk

1. Jazyková škola

Spoločnosť LONGMA OÜ, registračný kód (IČO): 14509859, so sídlom v Estónsku: Aia 4-17, 66407 Kobela alevik, Võru maakond (ďalej len „Jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

Študent sa záväzne prihlasuje na jazykový kurz uhradením poplatku za kurz.

3. Platba za kurz

Poplatok je možné hradiť prevodom (SEPA platbou) na náš účet cez internetbanking.

Platobné údaje:

IBAN: EE20 1010 2202 7566 2221

Názov spoločnosti: LONGMA OÜ

Adresa spoločnosti: Aia tn 4-17, 66407 Kobela alevik, Võru maakond, Estónsko

BIC / SWIFT kód: EEUHEE2X

Názov banky: SEB Pank

 

4. Storno podmienky

Storno poplatok sa pre všetky kurzy rovná plnej výške kurzovného.

5. Vymeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu. Vymeškané hodiny si je možné nahradiť len so súhlasom učiteľa.

Ak sa na vyučovaciu hodinu nemôžete dostaviť a oznámite nám to aspoň 24 hodín vopred, máte nárok na náhradnú hodinu, ktorú je potrebné absolvovať najneskôr do konca nasledujúceho týždňa. V opačnom prípade táto hodina prepadá. Ak nám dáte vedieť menej ako 24 hodín pred dohodnutou hodinou, túto hodinu si už nie je možné nahradiť a považujeme ju za odučenú (absolvovanú). Ak si termín hodiny dohadujete jednu vyučovaciu hodinu vopred, za vymeškanú hodinu sa považuje neabsolvovanie žiadnej hodiny v danom týždni, príp. ak máte dohodnutých viacej hodín za týždeň, berie sa do úvahy dohodnutý počet hodín. V týždni, v ktorom si študent nahrádza hodiny z minulého týždňa, nie je možné presúvať hodiny pôvodne naplánované.

Vyučujúci čaká na študenta prvých 10 minút z dohodnutej hodiny. Ak sa počas tejto doby študent na hodinu nedostaví, t. j. neprijme hovor alebo sa písomne neohlási, hodina sa považuje za odučenú a vyučujúci na študenta dlhšie nečaká.

6. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

7. Odstúpenie od zmluvy

a) Jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Jazykovej školy. V prípade úhrady v rovnaký deň majú prednosť študenti, ktorí si kurz objednali skôr.

c) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Jazykovou školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude táto čiastka študentovi prevedená na jeho účet do 14 dní.

8. Ochrana osobných údajov

a) Jazyková škola sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady/EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej „GDPR“ a v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Jazyková škola zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje študenta na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje študent ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so študentom, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť študenta. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent odoslaním prihlášky v písomnej alebo elektronickej forme poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Jazykovej školy.

c) Študentom poskytnuté osobné údaje budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané Jazykovou školou ako prevádzkovateľom.

9. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent odoslaním prihlášky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 05. 03. 2019.

LONGMA OÜ
Ing. Martin Kimerling