Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Jazyková škola

Spoločnosť Sprachinstitut OÜ, registračný kód (IČO): 14509859, so sídlom v Estónsku: Ülesõidu 9, 66403, Antsla linn, Võru maakond (ďalej len „Jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

Študent sa záväzne prihlasuje na jazykový kurz uhradením poplatku za kurz.

3. Platba za kurz

Poplatok je možné hradiť prevodom (SEPA platbou) cez internetbanking alebo platobnou kartou.

Platobné údaje pre platbu prevodom:

IBAN: EE70 4204 2786 2791 5102

Názov spoločnosti: Sprachinstitut OÜ

Adresa spoločnosti: Ülesõidu 9, 66403, Antsla linn, Võru maakond, Estónsko

BIC / SWIFT kód: EKRDEE22XXX

Názov banky: Coop Pank AS

Odkaz pre platbu kartou:

https://revolut.me/sprachinstitut

 

4. Storno podmienky

Storno poplatok sa pre všetky kurzy rovná plnej výške kurzovného.

5. Vymeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu. Vymeškané hodiny si je možné nahradiť len so súhlasom učiteľa.

Ak sa na vyučovaciu hodinu nemôžete dostaviť a oznámite nám to aspoň 24 hodín vopred, máte nárok na náhradnú hodinu. Ak nám dáte vedieť menej ako 24 hodín pred dohodnutou hodinou, túto hodinu si už nie je možné nahradiť. Za vymeškanú hodinu sa taktiež považuje neabsolvovanie žiadnej hodiny v týždni bez predošlej dohody s učiteľom. Náhradné hodiny je potrebné absolvovať do 13 týždňov od začiatku kurzu v prípade 13-týždňových kurzov, resp. do počtu týždňov alikvotne k počtu predplatených hodín (1 predplatená hodina do 1 týždňa, 10 predplatených hodín do 10 týždňov, 26 predplatených hodín do 26 týždňov a pod.) Toto neplatí pre skupinové kurzy, v ktorých sú termíny hodín vopred pevne stanovené.

Vyučujúci čaká na študenta prvých 10 minút z dohodnutej hodiny. Ak sa počas tejto doby študent na hodinu nedostaví, t. j. neprijme hovor alebo sa písomne neohlási, hodina sa považuje za odučenú a vyučujúci na študenta dlhšie nečaká.

6. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

7. Odstúpenie od zmluvy

Jazyková škola môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Jazykovou školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude táto čiastka študentovi okamžite prevedená na jeho účet, najneskôr však do 3 pracovných dní.

8. Ochrana osobných údajov

a) Jazyková škola sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom na ochranu osobných údajov.

b) Na účely plnenia zmluvy je zadanie niektorých osobných údajov povinné, a to meno a priezvisko, e-mailová adresa. Uvedené osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj bez Vášho súhlasu z dôvodu, že tieto údaje sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Spracovanie vašich osobných údajov na iné účely je možné len s vaším súhlasom alebo v prípade oprávneného záujmu. Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali. Použitie na účely plnenia zmluvy: počas trvania platnosti zmluvy (zriadenie konta študenta). Použitie pre účely faktúr: po stanovenú dobu povinnej archivácie.

c) Študent odoslaním prihlášky v elektronickej forme poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Jazykovej školy.

d) Študentom poskytnuté osobné údaje budú spracovávané Jazykovou školou ako prevádzkovateľom.

9. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent odoslaním prihlášky alebo uhradením kurzu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 01. 2024.

Sprachinstitut 
Ing. Martin Kimerling

Učebnice      |      Na stiahnutie      |      Videokurzy      |      O nás

info@jazykyporiadne.sk

2018 – 2024 © Sprachinstitut OÜ