Naša jazyková škola bola založená v roku 2018.

Vedieme kurzy cudzích jazykov cez Skype pre jednotlivcov, dvojice a menšie skupiny.

Prečo si vybrať za lektora práve Martina?

vzdelanie

Úspešne absolvoval štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov a jazykové pobyty
v zahraničí, počas čoho získal náležité diplomy, certifikáty a osvedčenia.

odbornosť

Má za sebou viac než 15 rokov intenzívneho štúdia, skúmania a porovnávania rôznych jazykov, vďaka čomu je expert na rôzne gramatické javy
a reálie krajín vyučovaných jazykov.

prax

Disponuje skúsenosťami s vyučovaním cudzích jazykov a najusilovnejších zo svojich študentov sprevádzal až po pokročilú úroveň C2, čo im umožnilo uplatniť sa odborne v zahraničí.

zainteresovanosť

Cudzie jazyky sú jeho životnou záľubou, ktorej venuje značnú časť svojho voľného času, a to do hĺbky, preto spoločne s Martinom bezpochyby nájdete odpovede na všetky otázky.

pohodlie

Kurzy je možné mať cez Skype, Teams, Zoom, prípadne WhatsApp z pohodlia domova. Prioritne vyučujeme cez Skype, ktorý je rokmi overený: spoľahlivý, funkčný aj cez prehliadač a bezplatný.

... a na dôvažok...

Študent dostáva spätnú väzbu aj vo forme opravy samostatných domácich úlohmôže využiť náš online rezervačný systém a všetky materiály má pokope vo svojom študentskom konte.

Konzultácia ohľadom kurzu

Bezplatne poskytujeme nezáväznú úvodnú konzultáciu, na ktorej sa zoznámite s lektorom a dohodnete sa na organizačných záležitostiach.

Je naozaj zadarmo a k ničomu Vás neviaže.

Trvanie: 10 – 20 minút

Kontakt

Martin Kimerling

E-mail: martin@jazykyporiadne.sk
Skype: martin.kimerling13

info@jazykyporiadne.sk

2022 © jazykyporiadne.sk

1. Jazyková škola

Spoločnosť LONGMA OÜ, registračný kód (IČO): 14509859, so sídlom v Estónsku: Ülesõidu 9, 66403, Antsla linn, Võru maakond (ďalej len „Jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

Študent sa záväzne prihlasuje na jazykový kurz uhradením poplatku za kurz.

3. Platba za kurz

Poplatok je možné hradiť prevodom (SEPA platbou) na náš účet cez internetbanking.

Platobné údaje:

IBAN: EE20 1010 2202 7566 2221

Názov spoločnosti: LONGMA OÜ

Adresa spoločnosti: Ülesõidu 9, 66403, Antsla linn, Võru maakond, Estónsko

BIC / SWIFT kód: EEUHEE2X

Názov banky: SEB Pank

 

4. Storno podmienky

Storno poplatok sa pre všetky kurzy rovná plnej výške kurzovného.

5. Vymeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Jazyková škola žiadnu finančnú kompenzáciu. Vymeškané hodiny si je možné nahradiť len so súhlasom učiteľa.

Ak sa na vyučovaciu hodinu nemôžete dostaviť a oznámite nám to aspoň 24 hodín vopred, máte nárok na náhradnú hodinu. Ak nám dáte vedieť menej ako 24 hodín pred dohodnutou hodinou, túto hodinu si už nie je možné nahradiť. Za vymeškanú hodinu sa taktiež považuje neabsolvovanie žiadnej hodiny v týždni bez predošlej dohody s učiteľom. Náhradné hodiny je potrebné absolvovať do 13 týždňov od začiatku kurzu v prípade 13-týždňových kurzov, resp. do počtu týždňov alikvotne k počtu predplatených hodín vo faktúre (26 predplatených hodín do 26 týždňov, 39 predplatených hodín do 39 týždňov a pod.) Toto neplatí pre skupinové kurzy, v ktorých sú termíny hodín vopred pevne stanovené.

Vyučujúci čaká na študenta prvých 10 minút z dohodnutej hodiny. Ak sa počas tejto doby študent na hodinu nedostaví, t. j. neprijme hovor alebo sa písomne neohlási, hodina sa považuje za prepadnutú a vyučujúci na študenta dlhšie nečaká.

6. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

7. Odstúpenie od zmluvy

a) Jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Jazykovej školy. V prípade úhrady v rovnaký deň majú prednosť študenti, ktorí si kurz objednali skôr.

c) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Jazykovou školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude táto čiastka študentovi prevedená na jeho účet do 14 dní.

8. Ochrana osobných údajov

a) Jazyková škola sa pri spracovaní osobných údajov študenta riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady/EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov /ďalej „GDPR“ a v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Jazyková škola zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje študenta na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje študent ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so študentom, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť študenta. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent odoslaním prihlášky v písomnej alebo elektronickej forme poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Jazykovej školy.

c) Študentom poskytnuté osobné údaje budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané Jazykovou školou ako prevádzkovateľom.

9. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent odoslaním prihlášky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 05. 03. 2019.

LONGMA OÜ
Ing. Martin Kimerling